Obchodní podmínky - akce

Obchodní podmínky - akce

 

 Obsah:

  •  Obchodní podmínky – akce
  •  Reklamační řád
  •  Ostatní informace k organizaci

Vzájemná práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele se řídí těmito OP – akce (Obchodní podmínky – akce) a VOP (všeobecnými obchodními podmínkami).

OBCHODNÍ PODMÍNKY –AKCE

OBJEDNÁVKY

Zakoupení vstupenky na akci/konferenci či jinou volnočasovou aktivitu (dále jen „Akci“) (nákup vstupenek) je možné provést pouze v písemné (a to včetně elektronické) formě:

Odesláním objednávky a zakoupením Akce vyjadřujete souhlas s těmito OP – akce a VOP.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Akce.

Při objednání a zakoupení Akce přes e-shop, Vám přijde na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 minut po objednání a zakoupení nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Jako potvrzení registrace na vybranou Akci slouží vstupenka/pozvánka. Vstupenka Vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání a zakoupení. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

STORNOVACÍ PODMÍNKY – AKCE

Veškeré změny objednávek přijímáme pouze písemně (e-mailem).

V souladu s níže uvedeným je zaplacené vstupné na základě objednávky nevratné.

Nárok na odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Fakturace a způsob úhrady – Akce

Každý účastník je povinen před zahájením Akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na Akci vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou možné:

  1. on-line platební bránou na e-shopu https://www.ftvs-vzdelavani.cz/nabidka-kurzu/. Platbu prosím uhraďte bezprostředně po výzvě k platební povinnosti, neboť systém není rezervační.

 

  1. Podkladem pro platbu jefaktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na e-shopu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Splatnost faktury je 14 dní. Daňový doklad – fakturu Objednatelům zasíláme standardně e-mailem.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platné dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena Objednateli sdělena až na faktuře.

DPH se u Akce řídí platnými podmínkami zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím https://www.ftvs-vstupenky.cz.

 Obecná ustanovení

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín, Česká republika vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Zaplacené vstupné je nevratné. V případě vstupného na jméno je možné vstupné převést na jinou osobu, a to na základě písemné žádostí. (Převedení vstupenky může provést pouze její majitel prostřednictvím předmětné žádosti, ve které bude uvedeno číslo lístku, jméno nového majitele a jeho email.)

V případě zrušení Akce ze strany Poskytovatele bude Objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení Akce. O zrušení či nekonání Akce z důvodu vyšší moci organizátor Objednatele bezodkladně informuje.

OSTATNÍ INFORMACE K ORGANIZACI

FTVS UK si vyhrazuje právo na změnu Akce (změna přednášejícího, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení Akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů, včetně ne přijmutí objednávky na Akci, která je zcela naplněna. V tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření provozovny nebo její nepřístupnosti (pandemie apod.) budou Akce poskytovány on-line formou, je-li to možné. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže FTVS UK zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. FTVS UK může z důvodu naplnění kapacity Akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet FTVS UK.

Poskytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky

PRÁVA A POVINNOSTI

Účastník Akce je povinen dodržovat pokyny stanovené FTVS UK, řídit se příslušnými opatřeními děkana FTVS UK pro Akce/Akci a případně dalšími relevantními předpisy.

Tyto OP – akce platné a účinné od 14. 5. 2024.