Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele, jak jsou definování níže, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a obchodními podmínkami pro vzdělávací kurzy a semináře nebo obchodními podmínkami pro vzdělávací akce/konference či jiné volnočasové aktivity (dále jen „Obchodní podmínky FTVS UK“).

PREAMBULE

Tyto obchodní podmínky Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín (dále jen „Poskytovatel“ nebo „FTVS UK“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování vzdělávacích kurzů a seminářů (dále jen „OP – semináře a kurzy“) nebo poskytování vzdělávacích akcí/konferencí či jiných volnočasových aktivit (dále jen „OP – akce“). Odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek FTVS UK. Ustanoveními obchodních podmínek FTVS UK nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele. Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka (Objednatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je FTVS UK povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak jsou tyto uvedeny na webu: Zásady zpracování osobních údajů.

OSTATNÍ INFORMACE

FTVS UK je plátcem DPH.

KONTAKT

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail: vnejsivztahy@ftvs.cuni.cz nebo písemně na adresu: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 případně osobně na uvedené adrese v kanceláři č. dveří H104, nebo na telefonu 220 172 052.

OP – semináře, kurzy

Tyto obchodní podmínky, jejímž předmětem je poskytování vzdělávacích kurzů a seminářů jsou dostupné na internetové adrese: https://www.ftvs-vzdelavani.cz/vseobecne-podminky_seminare-a-kurzy/ .

OP – akce

Tyto obchodní podmínky, jejímž předmětem je poskytování vzdělávacích akcí/konferencí či jiných volnočasových aktivit jsou dostupné na internetové adrese: https://www.ftvs-vzdelavani.cz/obchodni-podminky-akce/ .

 

DOPRAVA DO FTVS UK A MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

Adresa: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

Doprava: Trasa A od stanice metra Dejvická tramvaj 20, 26 směr Divoká Šárka, zastávka Nad Džbánem nebo Vozovna Vokovice.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 14. 5. 2024.